YUNAK
YUNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mezbahane Binası ve Arsası İhale Şartnamesi

Belediyemizden Haberler

Mezbahane Binası ve Arsası İhale Şartnamesi

T.C.

YUNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

 

MADDE 1. İHALE KONUSU VE ŞEKLİ

 

Mülkiyeti Yunak Belediyesine ait olan aşağıda bilgileri verilen taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. nci maddesi uyarınca Açık

Teklif Usulü ile (açık arttırma) satış ihalesi yapılacaktır.

Satışı Yapılacak Taşınmaz Mal;

 

Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen satış bedelleri, geçici teminat miktarı belirtilen Yunak Belediyesine ait taşınmaz, Yunak Belediye Başkanlığınca 08/01/2018 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 14.00’da Yunak Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile satılacaktır.

 

İstekliler; Satış ihalesine ait taşınmaz mal satış şartnamesi, her gün mesai saatleri içerisinde yazı işleri Müdürlüğünde görülebilir. Ayrıca yunak.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler.

 

MADDE 2. MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

Taşınmazın muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarı , yukarıda madde 1’de gösterilmiştir.

İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için taşınmazın muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı mahalle, ada , parsel numaralarını belirterek nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.

İştirakçilerin geçici teminat bedelini 08/01/2018 tarihinde ve saat 13.30’ a kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları ve Açık Teklif Usulüne göre ihale edilecek taşınmazlar için istenilen belgeleri dosya halinde 08/01/2018 tarihinde saat 13.40’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Her ne surette olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

 

 

MADDE 3. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

 1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

 2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6.maddesinde yazılı kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

MADDE 4. İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

 1. Her bir sayfası istekli tarafından imzalanmış Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

 2. Geçici Teminat yatırıldığını gösterir makbuz

 3. Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

 4. Nüfus Müdürlüğünden son altı ay içerisinde alınmış ikametgah Belgesi(Gerçek kişiler için)

 5. Belediyeye borcu olmadığını gösterir belge ( Borcu Yoktur Kağıdı)

 6. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,

 7. Tüzel kişi olması halinde istenilen belgelere ilaveten , Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

 8. Tüzel kişi olması halinde istenilen belgelere ilaveten , teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

 9. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

 10. İhale yerli isteklilere (T.C Vatandaşı) açık olacaktır.

Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler; yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak dosyayı hazırlayarak, 08/01/2018 tarihinde Pazartesi günü saat 13.40’a kadar Yunak Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

MADDE 5. İDARENİN YETKİSİ

İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

MADDE 6. İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ

İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihlerinden itibaren en geç onbeş (15) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

İta amirince onaylanan ihale kararları, onayladığı günden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde, üzerine ihale yapılana veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.

İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin Geçici Teminatı, müracaatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.

İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameye haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

 

MADDE 7. HARÇ ve GİDERLER

Belirlenen muhammen bedelden KDV alınmayacaktır. İhale ile ilgili olarak diğer her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri ile satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

MADDE 8. ALICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU

Müşteri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren

onbeş (15) gün içinde İhale üzerinde kalan istekli ihale bedelini ve tüm vergi resim ve harçları ve giderleri ödemek zorundadır. Bu yapılmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya hacet kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.

Taşınmaz üzerinde bulunan atıl durumda bulunan kargir mezbahane binasının her türlü yıkım gideri ve masrafı alıcıya ait olacaktır. Bu konuda idareden herhangi bir talepte bulunmayacağını, mevcut binanın mezbahane olarak kullanılabilecek durumda olmadığını kabul ve taahhüt eder.

Alıcı ihale ile satışı yapılacak olan taşınmazın mevcut imar plan durumunu araştırmış ve kabul etmiş olarak ihaleye katıldığını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 9. İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU

Satışı yapılan taşınmazların tapu tescili, ihale bedelinin tamamı ödendikten sonra yapılacaktır.

Taşınmazla ilgili olarak yapılacak her türlü imar tadilatları konusunda idareden hiçbir şekilde talepte bulunulamaz, parsellerin bulunduğu kısımlardaki kullanım değişikliklerinden de idarenin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

İdare de alıcının yükümlüğünü yerine getirmesinden itibaren doksan (90) günlük süre içinde, satılan taşınmazı alıcıya teslim etmekle yükümlüdür.

MADDE 10. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

MADDE 11. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ

İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilaflar, öncelikle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde Belediye Encümeninde çözülecektir. Çözülemediği takdirde ihtilafların çözümünde Yunak Mahkemeleri ve Yunak İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 12. DİĞER HUSUSLAR

“Bu şartname ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartname ve eklerinde belirtilen kurallara aynen uyacağımı gayri kabili rücu kaydıyla kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki ikametgah ilmühaberinde mevcut adresime yapılabilir.”

 

Taahhüt Eden veya Vekili

İmzası : ………………………………………………….. Tarih : ……………..

Adı-Soyadı : …………………………………………………..

Yasal Adresi : …………………………………………………..

( İşbu şartname 4 (dört) sayfa ve 12 (oniki) maddeden ibarettir. Yunak Belediye Başkanlığı Adına

Abdullah Emre Demirhan

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

HİZMETTE KALİTE VE MEMNUNİYET ÇALIŞTAYININ İLKİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

HİZMETTE KALİTE VE MEMNUNİYET ÇALIŞTAYI'NIN İLKİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Yunak Belediyesi , hizmet kalitesini geliştirmek, Vatandaşların memnuniyetini artırmak ve çok daha yüksek kalitede hizmet veren hizmet modeli oluşturmak amacıyla bir çalıştay gerçekleştirdi. Çalıştaya katılan Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan , ” Buradaki tek amaç halkımıza daha kaliteli, etkin, verimli ve hızlı hizmet sunmaktır.”dedi“ Çalıştaya, Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan , Ak Parti İlçe Başkanı Tahir Kuru , Başkan yardımcısı Bekir Coşkun , Belediye birim yöneticileri , siyasi partilerin il encümenleri ve misafirler katıldı.Mükemmel bir belediye olma yolunda ilk bilgilendirme çalıştayımızda sizlerle bir araya gelerek gerçekleştirmiş olmaktan memnuniyet duyuyorum.Konya’da ve Türkiyede adı anılan bir belediye olacağımıza inanıyoruz. İlkini gerçekleştirdiğimiz Çalıştayımızın hayırlı olmasını diliyorum” diyerek sözlerine başlayan Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan , çalıştay hakkında açıklama yaparak bilgilendirme konuşması yaptı. Çalıştay, tüm süreçlerin gözden geçirildiği genel bir değerlendirme ile sona erdi.

DEVAMI

E-Belediyesi Uygulaması Halkın Hizmetine Sunulmuştur.

E-BELEDİYE Uygulaması Hizmete Girdi…

Günümüzün gelişen teknoloji nimetlerinden faydalanmak için, vatandaşlarımıza hızlı ve kolay olduğu kadar da güvenli bir ortam sunan E-Belediye Uygulamasını başlatmış bulunmaktayız.

Artık vatandaşlarımız Belediyemize gelmeden oturdukları yerden borçlarını öğrenip ödeyebilecekler, Emlak ve Çevre Beyanlarını görebilecek, sicil bilgilerini izleyebileceklerdir. Bunun dışında ise arsa, bina m2 rayiç bedellerini ve çevre vergisi yıllık tutarlarını da görebileceklerdir.

7/24 Kullanım imkanı sunan sistemde 128BitSSL Güvenlik Sertifikası bulunduğundan bu sayede bilgileriniz şifrelenerek 3.kişilerin ulaşmasını engellemektedir.

Sistemi kullanmak isteyen vatandaşlarımız ilk adım olarak Web sitemiz olan www.yunak.bel.tr ana sayfasındaki E-Belediye butonunu tıklayarak sisteme giriş yapması gerekmektedir. İsimden Sicil No Bul bölümünden Ad Soyad ve TC numaranız ile Belediyemiz’de kayıtlı sicil numaranızı öğrendikten sonra Hızlı Ödeme sayfasından Belediyemize olan borçlarınız görebilir ve ödemesini gerçekleştirebilirsiniz.

İkinci adım da ise Vatandaşlarımızın sistemi tam anlamıyla (Borç Öğrenme/Ödeme, Tahakkuk Kartı, Tahsilat Kartı, Emlak ve Çevre Beyannameleri ve Sicil Bilgileri İzleme ) gibi hizmetleri kullanabilmesi için sistemden Şifre Başvurusu bölümünden şifre alma formunu doldurup onaylaması gerekmektedir. Tarafımıza düşen şifre talebini üyeliğinizin onaylanmasının ardından cep telefonunuza ve e-mail adresinize göndereceğimiz şifre ile ilgili hizmetleri daha hızlı, detaylı ve kolay kullanabileceklerdir.

ZAMANINIZ BİZİM İÇİN DEĞERLİDİR, E-BELEDİYE UYGULAMASINI VATANDAŞLARIMIZA GURURLA SUNARIZ.

DEVAMI

Başkanımız

baskan
ABDULLAH EMRE DEMİRHAN
Yunak Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

 • Aşure İkramı ( 2017 )
 • Yerel Yönetimler Sorumlu Mv. İlyas Şeker İlçe Ziyareti
 • Kalkınma Bakanı Lütvi ELvan ın İlçemizi Ziyareti
 • 15 Temmuz 2017 Etkinlikleri

Videolar

 • Sunucular Alo 140 Tanıtımı
 • Ünlüler Alo 140 Tanıtımı
 • İstikamet Yunak ta Faaliyetler ve Dönüşüm Abdullah Emre Demirhan
 • Abdullah Emre Demirhan ( Yunak Belediyesi )

TÜRKİYE CANIM FEDA

TÜRKİYE CANIM FEDA
Mevlana Kalkınma Ajansı