YUNAK BELEDİYESİ E-BELEDİYE ( ONLİNE ÖDEME ) YAPIM AŞAMASINDADIR. EN KISA ZAMANDA FAALİYETE GEÇECEKTİR.

YUNAK
YUNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çay Bahçesi İhalesi ( Kardelen )

Duyurular

Çay Bahçesi İhalesi ( Kardelen )

 
***İHALE YAPILMIŞTIR***
MADDE 1.           GENEL ŞARTLAR
İli                           : Konya
İlçesi                     : Yunak
Mahalle              : Yeni Mah.
Adres                   : Ümit Sok. No  :27
 Niteliği                               :Park (Çayocağı )
MADDE 2.           1. Maddede niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmaz 27.07.2017 tarih ve 72 nolu encümen kararı ile Yunak Belediye Başkanlığı tarafından 18.08.2017 tarihinde saat 14:00 da Yunak Belediye Başkanlığı encümeni huzurunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.
MADDE  3.          Yunak Belediye Başkanlığınca 8/9/1983 tarih ve 2886 sayılı devlet ihale kanunu 45,46,47 . maddeleri hükümleri çerçevesinde açık teklif usulü ihale ile 1 yıllığına kiraya verilecektir.
MADDE  4.          İhaleye Katılacaklar
 • İkametgah ilmuhaberi
 • Nüfus Cüzdan sureti
 • Tüzel kişilerde imza sirküleri
 • Yunak Belediye Başkanlığına borçlarının olmadığına dair Yunak Belediye Başkanlığından alınacak borcu olmadığına dair belge,
 • Geçici teminat yatırıldığını gösterir belgeyi , 18.08.2017 Cuma günü saat :13:30 ‘a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
MADDE 5.           İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin yasal tebligat adresi ihaleye katılırken verilen yerleşim yeri adres beyanında belirtilen adres olup , bu adrese yapılacak her türlü tebligat aynı günde kendisine yapılmış sayılır. Bu adres noter bildirimi ile değiştirilebilir.
MADDE 6.           Taşınmazın kira süresi 1 yıldır.
MADDE  7.          Taşınmazın tahmini bedeli aylık 600.00 TL ve (yıllık kira bedeli ) 7.200.00 TL ; geçici teminat miktarı yıllık kira bedelinin % 3 ‘ü 216.00 TL ‘dir. Her ay kira bedeli kira sözleşmesinin başlangıç tarihine tekabül eden tarihten itibaren 5 gün içerisinde aylık peşin olarak yatırılacaktır. Vadesinde ödenmeyen kira bedellerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkında uygulanan Kanunun 51. Maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.
MADDE 8.           Taşınmazın kesin teminat bedeli bir yıllık kira bedelinin % 6 sı oranındadır.
MADDE 9.           Belediye encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. ihale komisyonu tarafından alınan ihale kararları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. Maddesin de belirtilen süre içerisinde 15 ( on beş ) gün içerisinde ita amirince onaylanır veya iptal edilir. Belediye Başkanı ihaleyi onaylamadığı takdirde ihale hükümsüz olup , bu hususta ilgili herhangi bir talepte bulunamaz.
MADDE 10.         ihale konusu taşınmazın kullanıma hazır hale getirilmesine müteakip İhale onayının ihale üzerinde kalan şirkete veya kişiye bildirilmesinden itibaren 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 57. Maddesinde belirtilen (15 ) onbeş günlük süre içerisinde kira sözleşmesini yaparak, geçici teminatı kesin teminata çevirterek ilk ay kira bedelini peşin olarak ödemek zorundadır. Aksi takdirde protesto çekmeye ve hiçbir hükme hacet kalmaksızın ihale fesih edilerek, geçici teminat olarak yatırılan bedel belediyemiz bütçesine gelir kaydedilecektir.
MADDE  11.        Kira süresinin başlangıcı Yunak Belediye Başkanlığı tarafından mahallinde yapılan teslim tarihinde başlayacak olup , yapılacak kira sözleşmesi ile kiranın başlangıç tarihi belirlenecektir. Kiranın başlangıç tarihi olarak belirtilen tarih değiştirilemez. Bu hususta hiçbir itirazda bulunulamaz.
MADDE  12.        Kiracı kira sözleşmesinin bitiminden evvel işi terk ederse, iş yeri ticari faaliyetine devam etmez ise veya bu şartnamede belirtilen hükümlere uymazsa 2886 sayılı yasanın 62. Maddesi gereğince protesto çekmeye ve hiçbir hükme hacet kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilerek gerekli yasal işlem yapılacaktır.
MADDE  13.        Kiracının vefatı halinde mirasçıları kiracının ölümünden itibaren en geç iki ay içerisinde aynı mukaveleyi devam edeceklerini yazılı olarak belediyeye bildirmelerine müteakip kendileri ile mukavelenin şartları dairesinde mukavele süresi içerisinde yeniden mukavele yapılır.
MADDE  14.        İhale konusu taşınmazın kullanımından kaynaklanan tüm arızalar , masrafı kendisine ait olmak üzere tamir ve bakımını yaptıracak, iş yerini kendi malı gibi kullanıp dikkatle koruyacaktır.
MADDE  15.        Kiracı belediyenin tembih ve yasaklarına aynen uymak mecburiyetindedir. Ayrıca bu işyerindeki bilumum faaliyetlerinden dolayı Belediyenin sıhri,inzibatı ve hukuki kontrol ve denetim hakkı saklıdır.
MADDE  16.        Kiracı, sözleşmenin devamı süresince, mücbir ve kamudan kaynaklanan sebepler haricinde, sözleşme süresinin uzatılması, kira bedelinin indirilmesi, ödeme tarihi ve miktarının , kiralanan alanın konum ve yüzölçümünün değiştirilmesi talebinde bulunamaz.
MADDE  17.        Kiraya verilen yer; bina ise kiracı sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri almak, gerektiği takdirde binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde gerekli tadilat , badana gibi onarımları yapmak zorundadır.
MADDE  18.        Kiracı , idarenin izni olmadan sözleşmenin bir kısmını veya tamamını devredemez, ortak alamaz, kiraya verilen yeri genişletemez, değiştiremez başkasına işgal ettirilemez ve amacı dışında kullanılamaz.
MADDE  19.        Kiracı ihale konusu taşınmazın elektrik ve su aboneliklerini kendi üzerine alacaktır. Abonelik işlemleri sırasında istenecek paylar ve ücretler kiracıya ait olacaktır. Ayrıca işyerinde kalorifer olanlar yakıt ücretlerini kendileri ödeyeceklerdir.
MADDE  20.        Taşınmazın terk veya tahliyesi anında kiracı teslim aldığı demirbaşları eksiksiz olarak teslim etmek, eksik bozuk veya kırık olanların bedelini ödemek zorundadır.
MADDE  21.        İşyerinin kiralama maksadı dışında kullanıldığının tespiti halinde hiçbir işleme hacet kalmaksızın mukavele tek taraflı fesh edildiği gibi teminatlar gelir kaydedilir.
MADDE 22.      Belediyeye yatırılan teminatlar kira müddeti devamınca iade edilmez. Belediye yapacağı tadilatlar sebebiyle taşınmazı tahliye ettirebilir. Kiracı bu konuda hiçbir hak talep etmeksizin 15 gün içinde taşınmazı tahliye etmeyi kabul ve taahhüt eder.
MADDE 23.                Kiracı kiralanan taşınmazda yapmak istediği her türlü tadilat ve ilaveyi gösterir projeyi hazırlatıp belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne verecek ve Belediyeden yazılı izin almadıkça tadilat veya ilave yapmayacaktır. Belediyeden alınan izin ile yapılacak her türlü tadilat ve ilavelerin masraflarına ilişkin taleplerin değerlendirilmesi idarenin takdirine aittir.  Belediye taşınmaza izni ve bilgisi dahilinde yaptırılan veya yapılacak olan masrafları ödeyip ödememe hususunda takdir yetkisi mevcut olup , kiracı belediye tarafından ödenmesi uygun görülmeyen tamir ve tadilat masrafları ile ilgili talepte bulunmayacaktır.
MADDE 24.           Kira sözleşmesi sona erdiğinde kiraya verilen yer, kiracı tarafından herhangi bir tebligata gerek kalmadan taşınmazı kiraya veren idare yetkililerine bir tutanakla içindeki demirbaşlar eksiksiz olarak teslim edilir.
MADDE 25.         Kiracı kira süresinin devamında kirayı ödemediği takdirde ilgili mevzuat ve kanunlar gereğince işlem yapılabilecektir. Ayrıca kiracı kira sözleşmesinin bitiminde derhal , sözleşmenin feshi halinde ise , tebliğata müteakip 15 gün içerisinde taşınmazı tahliye etmek zorundadır. Kiracının kiralananı rızaen tahliye etmemesi halinde , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. Maddesine göre kiracı tahliye edilir.
MADDE 26.         İhtilafların çözümünde Yunak Mahkemeleri ve Yunak İcra Daireleri yetkilidir.
                Bu şartnamede 26 maddeden oluşan yazılı şartları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat adresi olarak beyan ettiğim adrese yapılabilir.
 
 
 
İsteklinin Adı Soyadı- İmza                                                                                       İdare Yetkilisi                                                                                                                                                                                                                     ABDULLAH EMRE DEMİRHAN


KİRA ŞARTNAMESİ

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Yunak Belediyesi Daimi İşçi Alım Sonuçları

Yunak Belediyesi Daimi İşçi Alım İlanı Sonuçları


DEVAMI

Taşınmaz Malların İhalesi İlanı (05.09.2017)

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ
GENEL ŞARTLAR
MADDE 1- İHALE KONUSU VE ŞEKLİ

 
1-Mülkiyeti Yunak Belediyesine ait olan aşağıda bilgileri bulunan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ihale ile satılacaktır.
2-Taşınmaz Bilgileri:
  İL İLÇE MAHALLE ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM CİNSİ İMAR DURUMU MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALE TÜRÜ
1 Konya-Yunak Piribeyli Mah. - 752 544.14 m2 ARSA MESKEN ALANI 10.882.80 TL 326.50 TL 05.09.2017 14:10 AÇIK İHALE
2 Konya-Yunak Piribeyli Mah. 253 1 392,42m2 ARSA MESKEN ALANI 11.762.60 TL 353.00 TL 05.09.2017 14:15 AÇIK İHALE
3 Konya-Yunak Piribeyli Mah. 109 3 636,22m2 ARSA MESKEN ALANI 19.086.60 TL 573.00 TL 05.09.2017 14:20 AÇIK İHALE
4 Konya-Yunak Piribeyli Mah. 107 3 986,77m2 ARSA MESKEN ALANI 29.603.10 TL 890.00 TL 05.09.2017 14:25 AÇIK İHALE
5 Konya-Yunak Piribeyli Mah. 107 2 701,02m2 ARSA MESKEN ALANI 21.030.60 TL 631.00 TL 05.09.2017 14:30 AÇIK İHALE
6 Konya-Yunak Piribeyli Mah. 107 1 686,88m2 ARSA MESKEN ALANI 20.606.40 TL 619.00 TL 05.09.2017 14:35 AÇIK İHALE
7 Konya-Yunak Piribeyli Mah. 106 4 612,28m2 ARSA MESKEN ALANI 12.245.60 TL 367.50 TL 05.09.2017 14:40 AÇIK İHALE
8 Konya-Yunak Piribeyli Mah. 106 3 654,02m2 ARSA MESKEN ALANI 13.080.40 TL 392.50 TL 05.09.2017 14:45 AÇIK İHALE
9 Konya-Yunak Piribeyli Mah. 106 2 659,00m2 ARSA MESKEN ALANI 13.180.00 TL 395.50 TL 05.09.2017 14:50 AÇIK İHALE
10 Konya-Yunak Piribeyli Mah. 197 83 633,85m2 ARSA MESKEN ALANI 12.677.00 TL 380.50 TL 05.09.2017 14:55 AÇIK İHALE
11 Konya-Yunak Piribeyli Mah. 197 84 718,64m2 ARSA MESKEN ALANI 14.372.80 TL 431.50 TL 05.09.2017 15:00 AÇIK İHALE
12 Konya-Yunak Piribeyli  Ma. 135 4 669.59m2 ARSA MESKEN ALANI 13.391.80 TL   402.00 TL 05.09.2017 15:05 AÇIK İHALE
13 Konya-Yunak Piribeyli Mah.   751 898,60m2 ARSA MESKEN ALANI 17.972.00 TL 540.00 TL 05.09.2017 15:10 AÇIK İHALE
14 Konya-Yunak Piribeyli Mah.           155 372.00 m2 ARSA MESKEN ALANI 7.440.00 TL 224.00 TL 05.09.2017 15:15 AÇIK İHALE
 
  MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM
 ( M2 )
NİTELİK YAPI ALANI
(M2)
ARSA
PAYI
KAT İRTİFAKI MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALE TÜRÜ
15 Konya/YunakPiribeyli Mh. - 883 388.51 DÜKKAN 160 TAM YOK 85.000.00 TL 2.550.00 TL 05.09.2017 13:40 AÇIK İHALE
16 Konya/YunakPiribeyli Mh. - 884 563.99 DÜKKAN 51 2/25 VAR 30.000 TL 900.00 TL 05.09.2017 13:45 AÇIK İHALE
17 Konya/YunakPiribeyli Mh.. - 884 563.99 DÜKKAN 81 3/25 VAR 50.000 TL 1.500.00 TL 05.09.2017 13:50 AÇIK İHALE
18 Konya/YunakPiribeyli Mh.. - 884 563.99 DÜKKAN 48 1/25 VAR 30.000 TL 900.00 TL 05.09.2017 13:55 AÇIK İHALE
19 Konya/YunakPiribeyli Mh.. - 884 563.99 MESKEN 125 3/25 VAR 57.000 TL 1.710.00 TL 05.09.2017 14:00 AÇIK İHALE
20 Konya/YunakPİribeyli Mh.. - 884 563.99 MESKEN 125 3/25 VAR 58.000 TL 1.740.00 TL 05.09.2017 14:05 AÇIK İHALE
 
3-Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen satış bedelleri ve geçici teminat miktarları belirtilen Yunak Belediyesine ait taşınmazlar Yunak Belediye Başkanlığınca  05.09.2017 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 13:40-15:15  saatleri arasında yukarıdaki listede taşınmaza ait bilgiler hanesinde her bir taşınmaz için ayrı ayrı belirtilen saatte Yunak Belediyesi hizmet binasında encümen huzurunda yapılacak ihale ile satılacaktır.
   İstekliler ihalelere ilişkin bilgileri Yunak Belediye Başkanlığı Tahsilat Biriminden ve Yazı İşleri Müdürlüğünden görebilir, satış şartnamesine ulaşabilirler.
MADDE 2- MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARLAR:
  Taşınmazların muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarları yukarıda madde 1’de gösterilmiştir. İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların muhammen bedelinin en az % 3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı mahalle, ada ve parsel numaralarını belirterek nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.
      İştirakçilerin geçici teminat bedelini 05.09.2017 tarihinde ve saat 13:30’a  kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları ve belgelerini 05.09.2017 tarihinde saat 13:30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 
 
MADDE 3- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
       2886 sayılı Devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak zorundadırlar.
      İsteklilerin ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgeleri sunmak zorundadır.
1) Taşınmaz mal şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır)
2) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
3) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi
4) Yunak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış Yunak belediyesine borcu olmadığını gösterir belge
5) İkametgah İlmuhaberi
6)  Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi veya ziraat odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri.
7) Ortak girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,
8) Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi sunmaları zorunludur. ( Borcu yoktur kağıdı vekalet veren adına olacaktır.)
 
MADDE 4- İDARENİN YETKİSİ
     İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedelin tespitinde tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.
 
MADDE 5- İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ
     İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihlerinden itibaren en geç onbeş (15) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince (ihale komisyonunca) karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.
     İhale Komisyonunca (ita amirince) onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde ihalenin üzerine kalanın veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.
     Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin geçici teminatı, müracatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.
     İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
 
MADDE 6- HARÇ VE GİDERLER
     İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilere aittir. Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri ödemek ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilere aittir.
 
MADDE 7- ALICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU
     İhale üzerinde kalan istekli 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31.Maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren on beş (15) gün içinde ihale üzerinde kalan istekli ihale bedelini ve tüm vergi, resim, harç ve giderleri ödemek zorundadır. Bu yapılmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir.
       İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişiler ihale bedelini peşin yatırdıktan sonra isterse tapu  tescilini alabilir.  
 
MADDE 8- İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU
1-Satışı yapılan taşınmazların tapu  tescili ihale bedelinin ödenmesi sonrasında yapılacaktır.
2-Taşınmaz ile ilgili olarak yapılacak her türlü imar tadilatları konusunda idareden hiçbir biçimde talepte bulunulamaz.
3-İdarede ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilerin yükümlülüğünü yerine getirmesinden  itibaren doksan (90) günlük süre içinde gerekli izinleri almak, taşınmaz üzerindeki takyidatları kaldırmak, işlemlerini tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve niteliğine göre satılan taşınmazı alıcıya teslim etmekle yükümlüdür.
 
MADDE 9- HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
     Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale yasası hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
 
MADDE 10- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ
     İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde Yunak Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
 
MADDE 11-       
    Bu şartnamede ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartname ve eklerinde belirtilen kurallara aynen uyacağımı, aşağıdaki bilgilerin doğru olduğunu taahhüt ederim. Her çeşit tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir.
 
Taahhüt eden veya vekilinin;                                                                                                        Tarih:…../…./2017
 
T.C. Kimlik No                   :                                                                                                           
Adı Soyadı                          :                                                                                                          İmza:
Görevi                                 :
Yasal Adresi                       :
 Tlf.                                     :
 
(İş bu şartname  beş (5) sayfa ve onbir (11) maddeden ibarettir.)                                                                                                                                                                                          
Abdullah Emre DEMİRHAN                                      
   Yunak Belediye Başkanı             

DEVAMI

Başkanımız

baskan
ABDULLAH EMRE DEMİRHAN
Yunak Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

 • 15 Temmuz 2017 Etkinlikleri
 • YAZ ETKİNLİKLERİ
 • Cebrail Mah. Yörük Şenliği
 • Ahmet Davutoğlu ndan İlçemizi Ziyaret

Videolar

 • İstikamet Yunak ta Faaliyetler ve Dönüşüm Abdullah Emre Demirhan
 • Abdullah Emre Demirhan ( Yunak Belediyesi )
 • YUNAK BELEDİYE BAŞKANI ABDULLAH EMRE DEMİRHAN EKOPAZAR PROGRAMI
 • DRONE İLE YUNAK SEYRİ

TÜRKİYE CANIM FEDA

TÜRKİYE CANIM FEDA
Mevlana Kalkınma Ajansı